Verzending en retourneren

Verzending:
1.Click voor kleding verzendt BINNEN NEDERLAND, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 hele werkdagen vanaf de besteldatum. In geval van vooraf overmaken naar de bankrekening van Click voor kleding geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening als besteldatum.
2.Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
3.Click voor kleding is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven! vraag de tarieven vooraf bij ons op.

RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

1.De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
2.Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan mits binnen 8 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd en mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. Ckick voor kleding zal er van uit gaan dat kleding gedragen is indien de labels verwijderd zijn. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
3.Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Click voor kleding zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten. Bij terugbetaling zullen de gemaakte verzendkosten worden doorberekend mits het herberekende totaalbedrag van die order minder is dan € 60,-.
4.Retourneren en ruilen om een andere reden is mogelijk. Er zal geen geld worden terugbetaald, maar de consument ontvangt een tegoedbon. Deze tegoedbon is gelijk aan het aankoopbedrag exclusief verzendkosten. De tegoedbon is alleen te gebruiken in de Click voor kleding web-winkel.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.De artikelen blijven eigendom van Click voor kleding tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
2.De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, door leveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1.Click voor kleding staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.Click voor kleding is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Click voor kleding.
3.Indien Click voor kleding, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
4.Ondanks de constante zorg en aandacht die Click voor kleding aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
5.De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Click voor kleding behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
6.De consument is gehouden Click voor kleding te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Click voor kleding mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
7.Het is mogelijk dat Click voor kleding op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Click voor kleding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

RETOURSERVICE:
Retourpakketten via de post: U geeft gewoon het pakje, voorzien van onderstaand adres, af bij het postkantoor.

De adressering luidt: Click voor kleding, De Manning 10, 2995 AH Heerjansdam.

Kosten ruilen:
De bezorg kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening.