Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Click voor kleding;

2.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Click voor kleding georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

3.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Click voor kleding gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

4.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

5.Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.Dag: kalenderdag.

2. TOEPASSELIJKHEID

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Click voor kleding in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Click voor kleding aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

2.Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Click voor kleding langs elektronische weg heeft aanvaard.

2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Click voor kleding onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Click voor kleding treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Click voor kleding daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.Click voor kleding kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Click voor kleding op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

5.Het staat Click voor kleding vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Click voor kleding en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien Click voor kleding een bestelling of aanvraag weigert, deelt Click voor kleding dit onmiddellijk mee aan de consument.

4 HET AANBOD

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Click voor kleding gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Click voor kleding niet.

3.De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

5 DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

1.De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

2.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn inclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument een of meer producten bestelt.

6 BETALING

1.Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

iDEAL

Door overmaking naar het bankrekeningnummer van Click voor kleding, zoals in de bevestigingsmail genoemd.

            

               Click voor kleding kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar                     wordengemaakt via de internetsite.

2.In het geval dat met Click voor kleding een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3.Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Click voor kleding als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.

4.In geval van niet tijdige betaling is Click voor kleding bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

7 LEVERING

1.Click voor kleding verzendt binnen Nederland, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 hele werkdagen vanaf de besteldatum. In geval van vooraf overmaken naar de bankrekening van Click voor kleding geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening als besteldatum.

2.Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,

3.Click voor kleding is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Voor levering buiten Nederland gelden afwijkende tarieven. Vraag de tarieven op voordat u opdracht tot levering geeft!

 

8 RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

1.De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.

2.Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan mits dit binnen 8 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd en mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. Click voor kleding zal er van uitgaan dat kleding gedragen is indien het label is verwijderd. De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.

3.Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Click voor kleding zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten. Bij terugbetaling zullen de gemaakte verzendkosten worden doorberekend mits het herberekende totaalbedrag van die order minder is dan € 60,-.

4.Retourneren en ruilen om een andere reden is mogelijk. Er zal geen geld worden terugbetaald, maar de consument ontvangt een tegoedbon. Deze tegoedbon is gelijk aan het aankoopbedrag exclusief verzendkosten.De tegoedbon is alleen te gebruiken in de Click voor kleding web-winkel.

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.De artikelen blijven eigendom van Click voor kleding tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

2.De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1.Click voor kleding staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.Click voor kleding is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Click voor kleding

3.Indien Click voor kleding, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

4.Ondanks de constante zorg en aandacht die Click voor kleding aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

5.De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Click voor kleding behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

6.De consument is gehouden Click voor kleding te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Click voor kleding mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

7.Het is mogelijk dat Click voor kleding op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Click voor kleding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11 OVERMACHT

1.In geval van overmacht is Click voor kleding niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

1.De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Click voor kleding, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

2.Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

13 PRIVACY

1.Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Click voor kleding zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Click voor kleding gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

2.De gegevens van de consument worden slechts bewaard voorzover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Click voor kleding worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

3.Click voor kleding zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een privacy statement.

4 PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS

1.Click voor kleding accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

15 TOEPASSELIJK RECHT

1.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Click voor kleding is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16 GESCHILLEN

1.De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Click voor kleding klantenservice op het e-mailadres info@clickvoorkleding.nl Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

17 BEDRIJFSINFORMATIE

Click voor kleding is gevestigd te  De Manning 10, 2995 AH Heerjansdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 51914816